Privacy verklaring

1 Inleiding

Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van V.V. de Donderböl. Waar in deze privacyverklaring de naam V.V. de Donderböl (of “wij” of “ons” of “onze”) wordt gebruikt, wordt verwezen naar V.V. de Donderböl.

In dit privacybeleid beschrijven wij:

· Hoe we door u verstrekte persoonsgegevens verwerken (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen);

· Hoe u inzage kunt krijgen in uw persoonsgegevens;

· Hoe deze gegevens kunt inzien, laten wijzigen en/of verwijderen;

· Hoe u een (vermeende) klacht kunt indienen.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

V.V. de Donderböl is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar (ere)leden en vrijwilligers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Dit beleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van V.V. de Donderböl.

2 V.V. de Donderböl

V.V. de Donderböl is als post adres gevestigd te Roermond, Roodververij 30, 6041 RE en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens die plaats vinden op deze website.

3 Technische informatie

De website van V.V. de Donderböl kan bezocht worden zonder dat we enige vorm van persoonsgegevens van u vastleggen. Onze eigen website maakt geen gebruik van cookies. Bezoekt u ons (door externe beheerde) foto-album, wees dan bewust dat hier cookies worden gebruikt. Deze gegevens worden niet door V.V. de Donderböl gebruikt maar door myalbum.com.

4 Cookies

Onze eigen website maakt geen gebruik van cookies. Bezoekt u ons (door externe beheerde) foto-album, wees dan bewust dat hier cookies worden gebruikt. Deze gegevens worden niet door V.V. de Donderböl gebruikt maar door myalbum.com

5 Registratie persoonlijke gegevens

V.V. de Donderböl verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u zich op geeft in enige vorm van lidmaatschap (steunend, raad, dansgarde etc). Dit zijn uw NAW gegevens die wij alleen voor intern gebruik registreren en opslaan. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuur van V.V. de Donderböl.

Opgave formulieren worden schriftelijk ingediend en zullen ook schriftelijk worden bewaard. Om goed in de historie te kunnen zien/kijken van de vereniging is er geen bewaartermijn vastgesteld. Alleen bij wens om volledige uitwissing van persoonsgegevens zal dit worden uitgevoerd.

6 Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens die u zelf opgeeft bij het registreren van een lidmaatschap. Deze gegevens gebruiken wij voornamelijk ter registratie van ons ledenbestand en het beheren en controleren van onze contributie betalingen.

7 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om lid te zijn van de vereniging en het daarbij beheren en controleren van de contributiebetalingen. Tevens word de datum van lidmaatschap bijgehouden om u bij een jubileum te huldigen.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende persoonsgegevens en/of documenten:

Bij inschrijving:

‒ NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

‒ Geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd, geslacht;

‒ Datum van aanmelding

‒ Vorm van lidmaatschap

8 Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

V.V. de Donderböl zal uw persoonsgegevens niet actief delen met andere partijen. Mocht er aanvraag van uw persoonsgegevens worden gedaan door een overheidsinstantie (bijvoorbeeld justitie) zal V.V. de Donderböl hieraan haar medewerking verlenen.

V.V. de Donderböl draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

9 Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een cloudoplossing en op papier. Deze is alleen toegankelijk voor de secretaris en zal deze bij behoefte delen met het bestuur. Dit blijft geheel vertrouwelijk en zal niet worden gedeeld met derden. Mocht er een wisseling komen in het secretariaat zal de overdracht binnen een 8 weken geschieden.

10 Bewaartermijnen

Er is geen bewaartermijn vastgesteld. Dit conform onder punt 5 beschreven. Indien u niet meer in het ledenbestand opgenomen wenst te worden, kunt u dit aangeven per mail aan het secretariaat. Nadat u heeft aangegeven dat u niet meer in het ledenbestand opgenomen wenst te worden, worden de gegevens nog voor maximaal 6 maanden bewaard in verband met eventuele klachten. In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor een beperkt aantal personen binnen V.V. de Donderböl onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd uit het ledenbestand.

11 Rechten op inzage en/of wijzigen van uw gegevens

Mocht u inzage willen hebben of uw persoonsgegevens willen wijzigen kunt u dit bij het secretariaat van V.V. de Donderböl per mail aangeven.

12 Recht op verwijderen van uw gegevens

Indien gewenst kunnen leden die willen dat gegevens definitief verwijderd worden binnen V.V. de Donderböl dit per mail aangeven bij het secretariaat van V.V. de Donderböl. Het secretariaat zal dan binnen een termijn van 6 maanden uw gegevens definitief verwijderen.

13 Beveiliging

V.V. de Donderböl doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig verwerkingen. V.V. de Donderböl draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

14 Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door V.V. de Donderböl, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

E-mail: secretaris@donderbol.eu

V.V. de Donderböl, Roodververij 30, 6041 RE Roermond.

15 Vermoeden van een Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande gegevens:

E-mail: secretaris@donderbol.eu

V.V. de Donderböl, Roodververij 30, 6041 RE Roermond.

16 Wijzigingen

V.V. de Donderböl kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van V.V. de Donderböl. Deze versie is opgesteld in mei 2018.